Beleidsplan

Doelstelling
In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:
– Het behouden van het erfgoed zijnde zowel roerend als onroerendezaken ten behoeve van de Sittard/Geleense gemeenschap.

Realisatie doelstelling
De stichting zal dit doel trachten te realiseren door:
– Het verwerven en conserveren van alle roerend kerkelijke, museale en artistieke zaken die tot het erfgoed behoren.
– Het ontplooien van culturele en maatschappelijke activiteiten die het behoud van het erfgoed ondersteunen.
– Alle activiteiten die een passende herbestemming van het erfgoed bevorderen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden die benoemd zijn voor een periode van 4 jaar:
Voorzitter: Petra M.J. Claessen
Secretaris/penningmeester: Efrem J.M.W. Verleng
Lid: Eerwaarde Zuster Paule A.A. Houtvast
Lid: Ben J. Scholte
Lid: Mathias L.M. Reul

Het bestuur vergadert 5 maal per jaar. Drie maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen bestuur en de voltallige vrijwilligers groep. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Activiteiten van de Stichting
De toekomstige bestemming van de gebouwen als de restauratie en herplaatsing van het orgel, die naar de mening van de stichting moet passen bij de historische waarde van het erfgoed, zijn de belangrijkste speerpunten.
Aangezien de stichting verwacht dat passende herbestemming een kwestie is van lange adem wordt door de stichting veel druk gezet op de eigenaar om aandacht te besteden aan de conservering en veiligheid van de gebouwen. Tot de gebouwen behoort ook de prachtig vormgegeven Kapel (1932) met de bijzonder gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. In de afgelopen periode heeft brandstichting en vandalisme aanzienlijke schade toegebracht aan de gebouwen. Met name Kapel en orgel hebben behoorlijke geleden door brandschade.
Om die redenen is in 2010 in samenspraak met de toenmalige eigenaar Orbis besloten het orgel en alle nog resterende kerkelijke attributen definitief uit de gebouwen te verwijderen.
In 2010 en 2011 is door vrijwilligers van de stichting, onder leiding van de voormalige organist van het orgel, Efrem Verleng, met professionele ondersteuning, het orgel volledig ontmantelt en tesamen met de kerkelijke attributen succesvol opgeslagen. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de opgeslagen goederen.

Middelen van de Stichting
De middelen van de stichting bestaan uit vrijwilligers, vrienden en beperkte financiële middelen die het ons mogelijk maken te communiceren met alle partijen. De vrijwilligers helpen bij de groenvoorziening rondom de gebouwen en het veldkruis, zorgen voor folders, ondersteunen bij concerten en heel belangrijk, assisteren bij onderhoud en conservering van de opgeslagen orgel onderdelen. De vrienden geven door hun aanmelding numerieke steun aan de uitgangspunten van de stichting en helpen met een klein bedrag per jaar onze activiteiten.

Foto links: Het bestuur van de stichting. Foto rechts: Een delegatie van de vrijwilligers van de stichting. (foto

Foto links: Het bestuur van de stichting. Foto rechts: Een delegatie van de vrijwilligers van de stichting. (foto”s: Stichting Behoud Franse Klooster)