12 januari 2022: Project Franse Klooster met spoed van start

Klik op deze link voor het artikel uit ‘De Limburger’ van woensdag 12 januari 2022.

*

10 december 2021: Overname project Franse Klooster door MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners)

Eind 2017 is het Franse Klooster verkocht aan Shanghai Ao Yuan, die er een Chinees cultureel centrum annex gezondheidscentrum wilde realiseren. Sedertdien is, mede ten gevolge van geopolitieke ontwikkelingen en besluiten van de Chinese regering en de opmars van het corona-virus, de ontwikkeling van het plan gestagneerd.

MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners) heeft het project overgenomen van de Chinese ontwikkelaar en gaat het project op basis van het oorspronkelijke plan herontwikkelen. Daarbij is afgesproken dat het gemeentelijke monument Franse Klooster wordt gerenoveerd en behouden blijft.

De Chinese ontwikkelaar is er de afgelopen tijd niet in geslaagd om de middelen naar ons land te kunnen overmaken waarmee hij zijn project kon realiseren. Hierop heeft hij onlangs de gemeente geïnformeerd over een alternatief dat hij gevonden heeft in MVJ Ontwikkelingen BV (Mulleners). Dit bedrijf heeft het plangebied van hem gekocht en de verleende omgevingsvergunning overgenomen.

MVJ is voornemens om in het plangebied circa 110 zorgwoningen inclusief parkeergarage te realiseren waarbij het gemeentelijke monument Franse Klooster wordt gerenoveerd en behouden. De gemeente en Mulleners hebben hierover een overeenkomst afgesloten, waarin wordt geregeld dat de ontwikkelaar komend jaar het concrete plan zal voorleggen aan de gemeente.

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met de Chinese ontwikkelaar dat na de eigendomsoverdracht aan MVJ Ontwikkeling alle contractuele rechtsverhoudingen met de Chinese ontwikkelaar worden beëindigd.

In de eerste helft van 2022 zal Mulleners zijn plannen verder uitwerken. Als het nodig is dat de omgevingsvergunning (gedeeltelijke) aangepast wordt, zal voor die aanpassing opnieuw de participatie met de omgeving worden gestart en wordt hiervoor opnieuw een besluitvormingsproces doorlopen.
Projectwethouder Pieter Meekels en zijn collega Andries Houtakkers van monumentenbeleid zijn in ieder geval verheugd dat na enkele jaren van stilstand er nu weer schot komt in de renovatie en uitbouw van het Franse Klooster en daarmee enerzijds het gemeentelijk monument kan worden behouden en anderzijds de omwonenden en buurtbewoners perspectief hebben op een verbetering van de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Lees het artikel uit De Limburger (klik op de link): 10-12-21, chinees hotel in klooster Sittard van de baan, nieuwe eigenaar investeert 25 miljoen

*

12 januari 2021: Fasering herontwikkeling Franse Klooster

Het college van B&W heeft besloten onder condities in te stemmen met het verzoek van de Chinese ontwikkelaar van het Franse Klooster tot temporisering van de bouwfasering en het in afstemming met BsGW temporiseren van de betalingstermijn leges Omgevingsvergunning.

Dit is als antwoord van het college van B&W op de vraag van de Chinese eigenaar om het plan rondom het Franse Klooster te temporiseren- en aan te passen. De Chinese eigenaar wil eerst alleen het (bestaande) monumentale deel opknappen en daarin een aantal functies onderbrengen die eerst gepland waren in de nieuwbouw. Zie voor meer informatie hiertoe de update van 16 december 2020 (onderstaande).

*

16 december 2020: Stand van zaken Franse Klooster

De Chinese eigenaar van het Franse Klooster heeft onlangs gevraagd of – met het oog op de COVID-situatie in Nederland en China en de gevolgen die dat zal hebben voor het toerisme – het plan omtrent het Franse Klooster kan worden getemporiseerd en aangepast. Hij wil eerst alleen het (bestaande) monumentale deel opknappen en daarin een aantal functies onderbrengen die eerst gepland waren in de nieuwbouw. Denk aan de traditionele Chinese geneeskunst, maar ook kantoren en een woongedeelte. Als dat (bijna) klaar is zal hij een besluit nemen over de geplande nieuwbouw.

Het college van B&W staat niet onwelwillend ten opzichte van het verzoek van de Chinese investeerder, die het Franse Klooster enkele jaren geleden van de sloperskogel wist te redden. Het college heeft de investeerder gevraagd om zo snel mogelijk een plan uit te werken waarna gestart kan worden met de verbouw van het gemeentelijk monument. Uiteraard zal er eerst een nieuwe vergunning moeten worden afgegeven, voordat dit nieuwe plan kan worden uitgevoerd en moet er over een aantal zaken afspraken gemaakt worden. Denk hierbij aan afwerking van de achtergevel, als de nieuwbouw niet meteen aansluitend aan de verbouw plaatsvindt.

Het college van B&W heeft aangegeven dat over enkele maanden het aangepaste plan klaar moet zijn en dat media 2022 de verbouw gereed zou moeten zijn.

Aan de Nederlandse contactpersoon van de Chinese investeerder is bovendien gevraagd om te bewerkstellingen dat er – meer dan nu het geval is – onderhoud zal plaatsvinden aan de tuin van het Franse Klooster. Tevens is gevraagd voldoende aandacht te houden voor de monumentale elementen in het klooster, zoals de ramen in glas in lood.

*

16 juni 2020: Uitstel renovatie- en bouw Franse Klooster

Op dinsdag 16 juni stond er een publicatie in De Limburger inzake het uitstel van de renovatie- en bouw bij het Franse Klooster door de Chinese investeerders. Het uitstel is enerzijds vooral te wijten aan de lange duur en complexiteit van de vereiste procedures, waarbij ook de Chinese autoriteiten nauw betrokken zijn. Anderzijds heeft dit nieuwe uitstel alles te maken met de mondiale Corona crisis. De bouwstart wordt nu voorzien in de loop van 2021. Ook het tijdspad en de deadlines hierbinnen zullen hierdoor verschoven worden. Men gaat de realisatie van de renovatie- en bouw nu opknippen in meerdere fasen en successievelijke deelprojecten. De nieuwe planning gaat men nu uitwerken. Hoogstwaarschijnlijk gaat men dan beginnen met de restauratie en renovatie van het Franse Klooster. Om verdere verpaupering van het complex tegen te gaan heeft de investeerder toegezegd professioneel leegstandsbeheer in te schakelen.

Bron: De Limburger

Het is goed te vermelden dat onze Stichting de afgelopen maanden een duidelijk signalement heeft afgegeven, zowel aan de Project Ontwikkelaarts c.q. Investeerders, alsook de Gemeente inzake de leegstand, verpaupering en vernielingen. Dit heeft geresulteerd dat de Gemeente in de afgelopen maand verschillende onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd: de groenvoorziening rondom het complex is gesnoeid, het onkruid is geklepeld, het hekwerk rondom het complex is verstevigd en mogelijke ingangen en toegangswezen zijn opnieuw dicht gemaakt / verstevigd. Onze Stichting blijft zich sterk maken voor het behoud van dit beeldbepalend monument, het Franse Klooster en de prachtige Kapel met de glas-in-lood ramen van Nicolas en Bemelmans, het erfgoed van de Zusters van de ‘Goddelijke Voorzienigheid’! Hiertoe heeft onze Stichting in de komende maand weer een tal van gesprekken met o.a. de Ontwikkelaars, het College van de Gemeente en belanghebbende partijen. Wij zijn in ieder geval verheugd om te lezen dat de Ontwikkelaar heeft aangegeven dat de Investeerder professioneel leegstandsbeheer gaat inschakelen om verdere verpaupering tegen te gaan, echter wij zullen dit nauwlettend in de gaten blijven houden! Middels onze website blijven wij jullie op de hoogte houden.

*

3 juni 2020: Gemeente verleent vergunning voor Frans Klooster / Walram Site

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen heeft vergunning verleend voor de bouw van een Chinees cultuur- en gezondheidscentrum in het Frans Klooster in Sittard.

De bouwvergunning voor het beeldbepalende plan is verleend aan Frans Klooster B.V., de Nederlandse bv van Chen Yagui, de Chinese zakenman die het monumentale pand op de Oude Ziekenhuislocatie enkele jaren geleden kocht van de gemeente.

Het uit 1905 stammende Frans Klooster maakte deel uit van het voormalige Maaslandziekenhuis en kwam leeg te staan nadat het ziekenhuis verhuisde naar de nieuwbouw op het voormalige Demy-terrein in Geleen, het huidige Zuyderland Medisch Centrum. Daarop werd een groot deel van het voormalige ziekenhuis gesloopt. Alleen het oude Franse klooster, inclusief de kapel, bleef staan, maar omdat er geen koper werd gevonden werden ook die gebouwen genomineerd voor de sloop.

Zover kwam het niet omdat een paar jaar geleden toch een koper werd gevonden. De uit Shanghai afkomstige Chen Yagui kocht het pand om er een gezondheids- en cultuurcentrum in te vestigen. Ook het prominente Confucius Instituut, met de Limburgse hoofdvestiging in provinciehoofdstad Maastricht, krijgt straks een dependance in de Walram Site, zoals de voorlopige naam van het project luidt.

Wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend, laat een woordvoerder van de Chinese eigenaar weten.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

*

21 mei 2020: Onderhoud rondom het Franse Klooster

Op advies van onze Stichting zullen er in de komende tijd onderhoudswerkzaamheden plaats vinden rondom het Franse Klooster:

  • de bouwhekken worden rechtgezet, waar nodig gekoppeld met klemmen en openingen dichtgezet. Vervolgens wordt periodiek de afzetting gecontroleerd;
  • het woekerend onkruid binnen de afzetting wordt geklepeld en het achterstallig onderhoud van de groenvoorziening rondom het Franse Klooster krijgt een onderhoudsbeurt;
  • naar verwachting kan de volgende week (week 22) met de onderhoudswerkzaamheden worden gestart;

Daarnaast blijft onze stichting bij de eigenaren c.q. projectontwikkelaars en de gemeente de veiligheid van het complex onder de aandacht brengen.
Wij blijven middels onze website en nieuwsbrieven u op de hoogte houden van de situatie.

*

19 januari 2020: Nieuw uitstel bouw Chinees hotel in Sittard

De langverwachte bouw van een Chinees hotel met inbegrip van een gezondheids-, cultuur- en expocentrum, restaurant en ondergrondse parkeergarage in de binnenstad van Sittard is opnieuw uitgesteld.

De forse nieuwe vertraging heeft tot gevolg dat de opening van het complex pas op zijn vroegst in het najaar van 2022 is voorzien, zo’n drie jaar later dan de eerste prognose. Die ging destijds (begin 2016) nog uit van 2017 als het jaar waarin de werkzaamheden in en rond het Frans Klooster op het voormalige ziekenhuisterrein definitief van start zouden gaan.

Bron: De Limburger

*

3 juli 2019: Dependance van het Confucius Instituut in het Franse Klooster

De gemeente Sittard-Geleen maakte dinsdag bekend dat het Confucius Instituut Maastricht een dependance opent in Sittard-Geleen.

De directie van het Confucius Instituut en het gemeentebestuur van Sittard-Geleen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Bij de keuze van de locatie van de dependance worden verschillende mogelijkheden in overweging genomen. Het Confucius Instituut zal onder andere cursussen en trainingen organiseren voor particulieren en voor bedrijven die zaken willen doen met China, dan wel voor geïnteresseerden die een algemene belangstelling hebben in de taal en cultuur van het Aziatische land.

“Deze overeenkomst helpt de gemeente, maar ook bedrijven uit de gemeente en de regio, bij het zaken doen met China,” is de overtuiging van wethouder Pieter Meekels (economie). “Het Confucius Instituut stimuleert de Chinees-Limburgse contacten en verbetert de kennis die wij hebben van China.”

Lili Deng, directeur van het Confucius Instituut Maastricht vult aan: “Het is slechts dertig kilometer van Sittard naar Maastricht, terwijl de afstand tot Sittards Chinese zusterstad Maoming 9138 kilometer bedraagt. Het is fantastisch dat we nu een kennisinstituut op gebied van Chinese taal en cultuur naar de voordeuren van de ‘Global Minded’ inwoners van de gemeente Sittard-Geleen en de regio kunnen brengen. We zijn er van overtuigd dat kennis van de taal en de cultuur studenten, professionals en organisaties beter toerusten om zich verder te ontwikkelen in een internationale omgeving.”

De dependance van het Confucius Instituut zal op een later moment verhuizen naar de Walram Site, zodra de bouw van het Chinees gezondheids- en cultuurcentrum in het voormalige Frans Klooster aan de Walramstraat in Sittard voltooid is. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bouwvergunning voor dit complex.

Naast het verzorgen van lessen en trainingen biedt het Confucius Instituut aan om minimaal één keer per jaar een cultureel evenement te organiseren in Sittard-Geleen. Ook zal de gemeente een beroep kunnen doen op het Confucius Instituut voor ondersteuning waar het aangelegenheden in relatie tot China betreft. Om de realisatie van het Confucius Instituut in Sittard mogelijk te maken is afgesproken dat de gemeente het Instituut gedurende de komende vier jaar in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage zal ondersteunen.

Het Confucius Instituut Maastricht (CIM) is een samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool, Dongbei University of Finance and Economics in Dalian en de Chinese overheid. Missie van het CIM is het bevorderen van lokale bekendheid met de Chinese taal en (zaken-)cultuur.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

*

18 februari 2019: Onthulling bouwbord Walram Site

Op maandag 18 februari 2019 werd het bouwbord officieel onthuld voor de bouw van een Chinees gezondheids- annex cultureel centrum. In de tweede helft van 2019 moet de bouw starten. Oplevering volgt binnen drie jaar, zo is contractueel vastgelegd.

Het complex wordt op initiatief van de Chinese ondernemer Chen Yagui gebouwd op de hoek van de Walramstraat en de Heinseweg. De voormalige ziekenhuiskapel en twee vleugels van het oude ziekenhuis (Franse Klooster) worden verbouwd. Op de plek waar de twee oudste vleugels van het complex stonden wordt eerst een ondergrondse parkeergarage aangelegd en daarna worden er twee nieuwe vleugels gebouwd die qua vorm, stijl en afmetingen passen bij het complex.

In het complex moeten straks onder meer behandelingen volgens de Chinese geneesleer en fysiotherapie (met o.a. acupunctuur, kruidentherapie en massage) worden aangeboden en dat concept is nieuw en uniek voor Europa. Voor het verblijf van de gasten die daar voor een behandeling komen zijn100 kamers voorzien plus een restaurant en een thee-bar. Verder komt er een tentoonstellingsruimte voor keramiek en fotografie, Chinese kalligrafie en papierkunst.

Het nieuwe complex wordt naar verwachting in 2021 in gebruik genomen.

Bron: Sittard-Geleen.nieuws.nl

V.l.n.r. wethouder Pieter Meekels, ondernemer Chen Yagui, deputé Hubert Mackus, Simon Chan en Jan Blokker (Kublo)

*

3 september 2018: Ontwikkelingen inzake Chinees hotel in het Franse Klooster

De langverwachte bouw van een Chinees hotel met inbegrip van een gezondheids-, cultuur- en expocentrum in Sittard gaat medio 2019 van start. Twee jaar later dan gepland. Het (top)hotel wordt flink groter en krijgt nu 150 luxueuze kamers. Totale investering: ruim 20 miljoen.

Bij de eerste plannen was de bouwstart aangekondigd voor medio 2017. De bouw kan pas beginnen zodra alle vergunningen in orde zijn. Eind dit jaar verwacht men alles rond te hebben. Meerdere complexe factoren zijn de oorzaak van de vertraging. Chinese investeringen in het buitenland vormen bij voorbaat een ingewikkeld en tijdrovend proces, waar tal van overheidsorganen zich intensief mee bemoeien.

Uiterlijk medio volgend jaar gaat de schop de grond in. Gezien de omvang van het project – alleen al het vloeroppervlak beslaat ruim 14.000 m2 – vergt het bouwproces al gauw een jaar of twee.

Het hotel wordt wezenlijk groter dan bij de planpresentatie werd aangekondigd. Het gaat nu om 150 kamers. Eerder was nog sprake van 110 kamers, al was dat cijfer exclusief studentenhuisvesting. De Chinese investeringen bedragen ruim twintig miljoen euro. Welk bouwbedrijf de klus gaat klaren, staat nog niet vast. De exploitatie van het hotel komt waarschijnlijk in handen van familieleden van Chen Yagui.

Bron: De Limburger

Lees het artikel uit De Limburger (klik op de link): 03-09-18, chinees hotel kost 20 miljoen

Impressie van het Chinees hotel met cultuur- en gezondheidscentrum. Het totale vloeroppervlak beslaat ruim 14.000 m2.

*

23 april 2018: Ontwikkelingen rondom de bouwlocatie Franse Klooster

Sinds onze laatste berichtgeving, augustus 2017, zijn er weinig zichtbare activiteiten op het toekomstige bouwterrein van de Chinese investeerders. Achter de schermen gebeurd er wel veel. De bouwvergunning is door de gemeente afgegeven. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt en, naar wij vernomen hebben, zal de aanbesteding voor het ‘nieuwe Chinese medisch complex’ in de zomer worden aanbesteed bij een aantal bouwondernemingen.

Glas-in-lood ramen Joep Nicolas gehandhaafd

De nog aanwezige oorspronkelijke bouwdelen van het voormalige ziekenhuis (klooster en kapel) zullen onderdeel blijven uitmaken van het nieuwe complex. Wij hebben ook de belangrijke mededeling van de bouwadviseurs gekregen dat met name de glas-in-lood ramen van Joep Nicolas gehandhaafd zullen blijven. U zult begrijpen dat wij als stichting zeer verheugd zijn dat men heeft besloten de ramen te handhaven. Daarmee wordt er weer een stukje historisch erfgoed behouden.

Zichtbare bouwactiviteiten worden verwacht in het vroege voorjaar 2019.

*

26 september 2017: Definitief Ontwerp voor het “Frans Klooster” Sittard

Op 26 september 2017 is het Definitief Ontwerp voor het “Frans Klooster” Sittard goedgekeurd in de welstand- en monumentencommissie (ARK) van de gemeente Sittard-Geleen. Zie onderstaande een impressie.

Bron: AGS Architects

*

7 augustus 2017: Sloopwerkzaamheden afgerond

De sloop van dat deel van het Franse Klooster dat vanwege het nieuw te bouwen Chinese gezondheidscentrum, niet kon worden behouden is zo goed als afgerond.  De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd door Van Vliet Sloopwerken uit Gorinchem. Zoals u zich nog kunt herinneren hebben (eind 2016) eerst voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden met name vanwege de flora- en faunawet, vleermuizen en andere beschermde diersoorten. De fysieke sloop van de bouwdelen duurde vanaf februari t/m mei 2017. Vanaf mei 2017 heeft men de puin vergruisd welke is vrij gekomen bij de sloop. Door de sloop van de ‘achterste’ bouwdelen is de voorgevel van de Kapel van het Franse Klooster zichtbaar geworden. De glas-in-lood ramen in deze gevel zijn, op advies van onze stichting, beschermd met houten platen. Dit ter preventie tegen vandalisme en beschadigingen. De projectontwikkelaars/gemeente hebben uit voorzorg de luidklok van de Kapel gedemonteerd en elders opgeslagen. De bouwhekken aan de achterzijde van het klooster zullen, uit veiligheidsoverweging voor de oneffenheden in de grond, blijven staan (er zitten namelijk diepe gaten in de grond door het uitgraven van de kelders). Het kruis van het gesloopte mortuarium (rouwkapel) aan de Heinseweg ligt in opslag bij de stichting. De stichting is op zoek naar een passende herbestemming voor dit kruis.

Verwacht wordt dat de bouwvergunning aan de Chinese investeerders voor de nieuwbouw zal worden afgegeven in december 2017. De bouwwerkzaamheden zullen starten medio de zomer (augustus) 2018. Wij blijven middels onze website en nieuwsbrieven u op de hoogte houden van de situatie.

*

29 mei 2017: Glas-in-lood ramen Kapel beschermd

In de afgelopen jaren zijn, op advies van onze stichting, verschillende waardevolle glas-in-lood ramen in de Kapel van het Franse Klooster beschermd met houten panelen. Door de sloop van het achterste deel van het Franse Klooster, zijn een aantal glas-in-lood ramen, welke nog niet beschermd waren, zichtbaar geworden van buitenaf. Ter preventie voor vandalisme en beschadigingen heeft onze stichting geadviseerd om ook deze glas-in-lood ramen te beschermen met houten panelen. Dit is in de afgelopen weken gebeurd.

*

16 april 2017: Deel van Franse Klooster dat niet blijft staan gesloopt

Het deel van het Franse Klooster dat niet blijft staan is gesloopt.

*

23 februari 2017: Sloop zichtbaar van deel van Franse Klooster dat niet blijft staan

Na voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de flora- en faunawet en de sanering van het te slopen deel, is vanaf deze week de sloop zichtbaar geworden van buitenaf. Hiervoor worden grote machines ingezet. De aannemer van de sloop is Van Vliet Sloopwerken uit Gorinchem.
Het achterste gedeelte van het Franse Klooster zal gesloopt worden. Op deze plek zal nieuwbouw verschijnen, in de stijl- en contouren van het klooster.
De Kapel en het aangrenzende bouwdeel blijven staan. Deze gebouwen zullen samen met de nieuwbouw dienst gaan doen als Chinees Cultureel centrum en gezondheidscentrum op basis van de Chinese gezondheidsleer.
Enkele religieuze elementen welke bij de sloop vrij komen zullen door onze stichting worden opgeslagen. Voor deze objecten zal onze stichting naar een nieuwe passende bestemming gaan zoeken.

Klik hier voor een foto uit Dagblad de Limburger over de start van de sloopwerkzaamheden.

*

20 december 2016 : Voorbereiding sloop van deel van Franse Klooster dat niet blijft staan

Afgelopen weken heeft men diverse werkzaamheden verricht in het kader van de Flora- en faunawet. Er zijn gaten in de daken gemaakt van het “te slopen deel”, ook heeft men gedurende een aantal weken het klooster “s avonds en “s nachts verlicht. Hierdoor is het verblijf van diverse diersoorten ontmoedigd. Deze maatregelen zijn nu afgerond. Inmiddels is ook de aannemer voor de sloop van het deel van het klooster dat niet blijft staan, en het saneren van het aanwezige asbest in het te behouden en te slopen deel bekend: Van Vliet Sloopwerken uit Gorinchem. Nog voor de kerst zal Van Vliet het gebouw rondom in de hekken zetten en enkele voorbereidende werkzaamheden verrichten. Begin januari zal de aannemer zich aan de directe omwonenden van de sloop voorstellen middels een huis-aan-huis-brief. In deze brief zal de aannemer de directe omwonenden uitnodigen voor een informatieavond die georganiseerd wordt. Van Vliet Sloopwerken zal dan verder informeren over de werken en de planning.

*

18 oktober 2016 : Voortgang ontwikkeling Franse Klooster

Momenteel wordt er gewerkt aan de sloop van het gedeelte van het Franse Klooster dat niet blijft staan. Vanaf woensdag 19 oktober 2016 worden hiervoor diverse werkzaamheden verricht met betrekking tot de Flora- en faunawet. In en aan het te slopen deel van het pand wordt het verblijf van diverse diersoorten ontmoedigd. De sloop zelf staat gepland aan het eind van het jaar 2016.

*

4 oktober 2016 : Goedkeuring van het bestemmingsplan Franse Klooster door de gemeenteraad van Sittard-Geleen

Op donderdag 29 september 2016 heeft de gemeenteraad (zonder dat er nog inhoudelijk over gediscussieerd is) het bestemmingsplan van het Franse Klooster vastgesteld. Daarmee is de procedure met betrekking tot dit bestemmingsplan afgerond. Het nu vastgestelde bestemmingsplan is qua planvoornemen hetzelfde als het op 1 maart 2016 gepresenteerde plan.

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt verder gegaan met de voorbereiding van de realisatie van de geplande ontwikkeling in het Franse Klooster. Een van de eerste zaken die gaat gebeuren is het tekenen van een voorlopige koopovereenkomst door enerzijds wethouder Pieter Meekels en anderzijds de Chinese initiatiefnemer, de heer Chen Yagui. Deze ondertekening is voorzien voor medio oktober 2016. Ondertussen wordt gewerkt aan de voorbereiding voor de sloop van het gedeelte van het Frans Klooster dat niet blijft staan.

*

26 juli 2016 : Voortgang ontwikkeling Franse Klooster

In de laatste week van juli 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen het voorstel voor het Bestemmingsplan van het Frans Klooster aangeboden aan de gemeenteraad. Dit plan lag tussen 12 mei en 22 juni ter inzage. Er zijn in die periode geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan, dat qua planvoornemen hetzelfde is als het op 1 maart jl. gepresenteerde, wordt op 29 september 2016 door de gemeenteraad behandeld. De raadsvergadering is openbaar. Voorafgaand aan de raadsvergadering komt het bestemmingsplan aan de orde in de commissie Economie, Middelen, Samenwerking en Verkeer op 15 september 2016. Het raadsvoorstel is vanaf de eerste week van augustus 2016 te vinden op www.sittard-geleen.nl (onderdeel bestuur en organisatie / gemeenteraad / raadsinformatiesysteem).

*

23 mei 2016: Bestemmingsplan Franse Klooster

Het Stadsbestuur van Sittard-Geleen heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Franse klooster. Dit is een belangrijke stap in de herontwikkeling van het bestaande complex door de Chinese investeerders. Voorafgaande aan de goedkeuring hebben wij als Stichting gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op het voorontwerp. Van het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Stichting een schriftelijke reactie gekregen waarin zij steun geven aan onze inspanningen tot behoud van de belangrijke historische elementen van het complex. De “Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit” zal, op nadrukkelijk verzoek van het College, erop toezien dat in het uiteindelijke plan het behoud van de cultuurhistorische waarde van het complex voldoende gehandhaafd is.
Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal te zien via:  www.ruimtelijkeplannen.nl  en tot de tweede week van juni in de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen.

Ga naar de pagina Ontwerp bestemmingsplan Franse Klooster voor een beschrijving en illustraties van de plannen (als u op de link klikt, komt u op de desbetreffende pagina terecht).

*

1 maart 2016 : Voortgang ontwikkeling Franse Klooster

In de achterliggende periode heeft het bestuur van onze stichting zich bezig gehouden met het in kaart brengen van alle behoudenswaardige elementen van de Kapel en het Franse Klooster. Wij wilden een document maken waarmee we in overleg kunnen gaan met de projectontwikkelaars en de nieuwe eigenaar. Als wij het over behoudenswaardige elementen hebben dan gaat het over alle glas-in-lood ramen, de kruizen op de buitengevels, de luidklok, maar ook de gevelstenen met het bouwjaar, e.a. Deze zijn nu allemaal gedocumenteerd en inmiddels ook besproken met de projectontwikkelaars. Als de plannen in een verder gevorderd stadium zijn weten we of, en welke, elementen in het gebouw blijven.

Op dinsdag 1 maart 2016 is de stichting, op uitnodiging van de gemeente Sittard-Geleen, aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst aangaande het voorontwerp bestemmingsplan Franse Klooster. Zeer uitvoerig en goed gedocumenteerd hebben wij inzicht gekregen in het voorontwerp van de ombouw- en de nieuwbouw van het Franse Klooster. Wij hebben kennis genomen van de inhoud en hebben als bestuur daaruit een aantal voorlopige conclusies getrokken:
1) De belangrijkste constatering is dat de contouren van de Kapel, en van een groot deel van het Franse Klooster volledig gehandhaafd blijven. U zult begrijpen dat wij hier zeer tevreden mee zijn.
2) Het is uit de informatie duidelijk geworden dat de oorspronkelijke gevel uit 1905 niet kan worden gehandhaafd, vooral vanwege de zeer slechte staat van deze gevel.
3) De torenspits, de luidklok en het veldkruis blijven gehandhaafd.
4) Een aantal vaste bouwelementen, zoals de kruisjes in de kapel, diverse gevelstenen en mogelijk ook een deel van de oude karakteristieke kloostervloeren kunnen gehandhaafd blijven.

Wat betreft de gebrandschilderde ramen van Nicolas en Bemelmans zal nog nader onderzoek en verder overleg met de projectontwikkelaar en architect moeten plaatsvinden. Deze gesprekken ervaren wij, tot op heden, als zeer open en oplossingsgericht.

Bij de plannen voor het toekomstig gebruik van de Kapel hebben wij moeten constateren dat een eventuele terugplaatsing van het Verschueren pijporgel niet voor de hand ligt. De Kapel zal onderdeel worden van de voorzieningen voor het hotel dat in het complex wordt ondergebracht. Gezien het intensieve hotelgebruik zal aan één van onze eisen, namelijk de toegankelijkheid van het orgel voor professioneel- en amateurgebruik, naar alle waarschijnlijkheid niet kan worden voldaan. Onze stichting is actief bezig om een alternatieve locatie voor herplaatsing van het Verschueren pijporgel in kaart te brengen met steun van deskundigen hieromtrent. Wij zijn hoopvol dat een goed ‘concertorgel’ in het centrum van Sittard op termijn kan worden teruggebracht.

De stichting is dus nog lang niet klaar met haar taken en doelstellingen, en zal in de komende jaren nog actief blijven!

Ga naar de pagina Ontwerp bestemmingsplan Franse Klooster voor een beschrijving en illustraties van de plannen (als u op de link klikt, komt u op de desbetreffende pagina terecht).
Wij verwijzen u tevens naar het artikel Chinees therapiehotel en trouwlocatie van “Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad” d.d. 02-03-2016 & het artikel Een betrouwbare partner van “1Sittard” d.d.10-03-2016, waarin samengevat de plannen en illustraties uit het “voorontwerp bestemmingsplan” van het Franse Klooster worden weergeven (klik op de desbetreffende link voor de krantenartikelen). 

Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Bestuur Stichting Behoud Franse Klooster
Sittard

Aanzicht vanaf Walramstraat. Foto: AGS Architects International.

Een illustratie uit het voorontwerp bestemmingsplan Franse Klooster. (foto: AGS Architects International)

*

September 2015 : Chinese investeerder

De Chinese investeerder Yagui Chen zal het Franse Klooster gaan ontwikkelen. Yagui Chen, eigenaar en aandeelhouder van investeringsmaatschappij Shanghai Ao Yuan De Shang Ye Tou Zi you xian gongsi, wil het voormalige Frans Klooster in Sittard omvormen tot een Chinees cultureel centrum en gezondheidscentrum op basis van de Chinese gezondheidsleer. Het bedrijf van Chen is actief in China, Australië, Canada en Duitsland en houdt zich onder meer bezig met commercieel vastgoed, restaurants/hotels en biologische landbouw.
De heer Chen Yagui heeft in een recent bezoek aan het gebouwencomplex aangegeven wat hij met het gebouwencomplex ’voor’ heeft. Ideeën over de invulling van het klooster en kapel zijn: Chinese geneeskunde (acupunctuur, kruidentherapie, massage), hotelfunctie, restaurant, Chinese cultuur (tentoonstelling expositie en foto’s, keramiek, kalligrafie, en mogelijk het “Confucius Instituut” De investeerder heeft de overtuiging dat er een grote vraag is naar kennis, cultuur en gezondheidszorg op de Chinese wijze. Niet alleen voor chinezen die Europa bezoeken, of in Europa wonen, maar ook om de Europeanen in aanraking te brengen met de Chinese cultuur. Er zal samenwerking gezocht worden met Chemelot, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en het Confusius Instituut (voor bevordering Chinese cultuur, met name taal) om hier in te participeren. Voor de nieuwe invulling van het complex blijven de contouren van het huidige complex gehandhaafd; de kapel en het aangrenzende kloostergedeelte uit 1932 zal zoveel mogelijk aan de buitenkant in de oude stijl behouden blijven. In de ogen van de investeerder is het huidige complex vanwege zijn contouren, ligging en de oorsprong als ziekenhuis een ideale keuze.
Jan Blokker van vastgoedontwikkelaar Kublo en Roger van Eijs van Swentibold Projectontwikkeling zijn nauw betrokken bij de contacten met investeerder Chen. Ze zien in Chen een zeer serieuze en betrouwbare partij, die als eindinvesteerder het vermogen heeft om zijn ideeën voor de nieuwe bestemming van het Frans Klooster ook werkelijk vlot te trekken.
Belangrijk voor het bestuur van de Stichting Behoud Franse Klooster is dat een nieuwe bestemming voor het klooster en kapel in zicht komt. Bijzonder is dat gezondheidszorg op die plaats weer een functie krijgt. De nieuwe eigenaar en de gemeente hebben aangegeven dat in de grootschalige bouwplannen de contouren van het Franse Klooster en de Kapel nadrukkelijk zichtbaar zullen blijven en dat deze niet in haar uiterlijke vorm zullen worden aangetast.
Wat het bestuur van de Stichting Behoud Franse Klooster betreft, blijven er nog tientallen vragen op dit moment onbeantwoord die ons zekerheid moeten gaan geven dat de karakteristieke gebouwkenmerken en de diverse cultuurhistorische objecten niet in het geding gaan komen. We hopen de komende maanden meer zicht te krijgen op de uitwerking van de plannen en “houden een vinger aan de pols”.

*

Juni 2015 : Video reportage Chinese investeerder

Op het kanaal “RTV046” werd er aandacht besteed aan de verkoop van het Franse Klooster aan de Chinese investeerder. Zie onderstaande de videoreportage van het interview met wethouder Pieter Meekels van de Gemeente Sittard-Geleen.

De Kapel van het Franse Klooster in Sittard. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)

De Kapel van het Franse Klooster in Sittard. (foto: Stichting Behoud Franse Klooster)